Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Turobinie

Deklaracja dostępności

Gmina Turobin  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP https://ugturobin.bip.lubelskie.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 18-03-2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.10.2020 r.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Serwis  zawiera dokumenty PD - skany, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona  BIP posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony

Deklarację sporządzono dnia  2020-10-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt
z osobą: Aleksandra Ogorzałek, e-mail: a.ogorzalek@turobin.pl, Telefon: 84 683 33 35 wewn.23.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru, gdzie znajduje się Biuro Podawcze.